Stanovy Sdružení Střední Morava

Stanovy zájmového sdružení právnických osob

STŘEDNÍ MORAVA - SDRUŽENÍ CESTOVNÍHO RUCHU

Preambule

Střední Morava - Sdružení cestovního ruchu je registrované, nepolitické, odborné, nezávislé, otevřené a dobrovolné zájmové sdružení právnických osob dle § 20f a násl. zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

§ 1

Název a sídlo

 1. Název sdružení: Střední Morava - Sdružení cestovního ruchu (dále jen "Sdružení").
 2. Sídlem Sdružení je Na Šibeníku 185/46, 779 00 Olomouc.
 3. Sdružení má působnost v oblasti Střední Moravy - Hané; o členství a působnosti
  v jiných organizacích v České republice i v zahraničí rozhoduje Správní rada.

§ 2

Účel a předmět činnosti Sdružení

 1. Účelem Sdružení je zajistit rozvoj a koordinaci cestovního ruchu v turistickém regionu Střední Morava (dále jen "region") vytvořením úspěšné, konkurenceschopné a strategicky řízené jednotky na základě spolupráce veřejného a soukromého sektoru.
 2. Předmětem činnosti Sdružení je:
  1. definování vize, zpracování a naplňování strategie rozvoje cestovního ruchu regionu v provázanosti na krajskou strategii,
  2. koordinace cestovního ruchu v daném regionu - kooperace a spolupráce se subjekty působícími v oblasti cestovního ruchu,
  3. koncepční řešení trvale udržitelného rozvoje cestovního ruchu,
  4. zpracování koncepčních materiálů a projektů,
  5. získávání prostředků z mimoregionálních zdrojů (granty, dotace apod.),
  6. inicializace a koordinace investičních projektů a záměrů,
  7. inicializace nových produktů cestovního ruchu, tvorba webových prezentací a jejich aktualizace, spolupráce na marketingových aktivitách regionu (příprava materiálů, prezentace, veletrhy, workshopy paod.), zajištění, organizování famtripů a presstripů,
  8. rozvoj lidských zdrojů (poradenská, školící a konzultační činnost),
  9. zajištění certifikace kvality služeb,
  10. zřízení a provozování informačního centra turistického regionu včetně provozování rezervačního sytému,
  11. doplňková činnost (obchodní činnost apod.),
  12. aktualizace webové prezentace,
  13. komunikace s médii,
  14. zastupování destinace u centrálních orgánů i profesních sdružení (CzechTourism, Ministerstvo pro místní rozvoj, Asociace turistických regionů a další),
  15. PR regionálního destinačního managementu (public relation),
  16. příprava, koordinace (realizace) nadregionálních kulturních a společenských akcí,
  17. vytváření filosofie informačně-navigačního systému, značení pěších tras, cyklotras, lyžařských tras přesahujících katastrální území obcí (monitoring, údržba a nové trasy),
  18. publikační činnost,
  19. vytváření partnerství, výměna zkušeností apod.
  20. provoz cestovní kanceláře
 3. Sdružení spolupracuje s partnery v oblasti cestovního ruchu a je oprávněno uzavírat s nimi smlouvy o spolupráci a partnerství.

§ 3

Financování, majetek a hospodaření Sdružení

 1. Sdružení hospodaří se svým majetkem a za závazky odpovídá svým majetkem. Členové Sdružení neručí svým majetkem za závazky Sdružení.
 2. Finanční příjmy Sdružení jsou tvořeny členskými příspěvky členů Sdružení, přímou podporou ústředních orgánů státní správy, doplňkovou a komerční činností; příležitostné finanční příjmy jsou tvořeny granty, dotacemi, příjmy ze strukturálních fondů Evropské unie, sponzorskými dary, příjmy za individuální služby pro členy Sdružení vyžadující zvláštní úsilí a finanční nároky a ostatními příspěvky.
 3. Sdružení má vlastní majetek, se kterým hospodaří orgány Sdružení na základě ročního rozpočtu schváleného Valnou hromadou Sdružení. Sdružení vede podvojné účetnictví o stavu a pohybu majetku, příjmech a výdajích, sestavuje roční účetní výkazy.
 4. Účetním obdobím je kalendářní rok. První účetní období Sdružení začíná dnem zápisu Sdružení do rejstříku Sdružení a končí 31. 12. 2006.
 5. Sdružení hospodaří na základě ročního rozpočtu. Návrh rozpočtu a vyúčtování hospodaření Sdružení za uplynulý kalendářní rok musí být projednány Správní radou a Dozorčí radou a schváleny Valnou hromadou. Není-li Valnou hromadou schválen rozpočet na příslušný rozpočtový rok před prvním dnem rozpočtového roku, řídí se hospodaření v době od prvního dne roku do schválení rozpočtu (dále jen "období rozpočtového provizoria") objemem příjmů a výdajů rozpočtu schváleného pro předchozí rok. Příjmy a výdaje uskutečněné v období rozpočtového provizoria se stávají příjmy a výdaji rozpočtu schválením rozpočtu na příslušný rok. Připomínky k návrhu rozpočtu a vyúčtování hospodaření za uplynulý rok mohou členové Sdružení uplatnit na zasedání příslušného orgánu Sdružení.
 6. Výši členských příspěvků na příslušný kalendářní rok schvaluje Valná hromada na návrh Správní rady ve vazbě na návrh rozpočtu na příslušný kalendářní rok.
 7. Další postup při hospodaření s majetkem Sdružení upravují vnitřní organizačně-řídící akty Sdružení nebo rozhodnutí Valné hromady.

§ 4

Členství ve Sdružení, jeho vznik a ukončení

 1. Za člena Sdružení může být v souladu se Stanovami přijata právnická osoba, působící v oblasti cestovního ruchu, za níž o přijetí do Sdružení uplatní písemnou žádost její statutární zástupce
 2. Členství ve Sdružení vzniká na základě rozhodnutí Správní rady o přijetí žadatele za člena Sdružení a po zaplacení ročního členského příspěvku s účinky vzniku členství ke dni jeho úhrady. Správní rada dává vznik členství Valné hromadě na vědomí.
 3. Členství ve Sdružení zaniká:
  1. vystoupením člena ze Sdružení. Písemné oznámení o vystoupení musí člen doručit Správní radě.
  2. rozhodnutím Správní rady o vyloučení člena pro neplnění povinností člena Sdružení, zejm. pro porušení povinnosti spočívající v jednání v rozporu se zájmy Sdružení. Správní rada dává v tomto případě své rozhodnutí o vyloučení Valné hromadě na vědomí.
  3. v případě, že člen nezaplatí dva po sobě jdoucí kalendářní roky členský příspěvek. V takovém případě zanikne členovi členství automaticky uplynutím druhého kalendářního roku.
  4. zánikem člena,
  5. zánikem Sdružení
 4. Vystoupit ze Sdružení lze pouze k poslednímu dni kalendářního roku, v němž člen předložil Správní radě oznámení dle odst. 3, písm. a). Účinky vyloučení ve smyslu odst. 3 písm. b) nastávají doručením písemného rozhodnutí Správní rady o vyloučení dotčenému členu Sdružení. V případě nemožnosti doručení pak 10. dnem po odeslání tohoto rozhodnutí, jako doporučné zásilky na adresu oficiálně registrovaného sídla tohoto člena.
 5. Zaplacené roční členské příspěvky a další poplatky či jejich zůstatky se v případě zániku členství za existence Sdružení nevracejí; majetkové vypořádání se neprovádí.

§ 5

Práva a povinnosti členů Sdružení

 1. Člen Sdružení má právo:
  1. kontrolovat činnost Sdružení a podílet se na výsledcích jeho činnosti, vyjadřovat se k jeho činnosti, obdržet odpověď na své podněty a být informován o celkové činnosti Sdružení,
  2. předkládat připomínky a náměty při přípravě podkladů pro jednání orgánů Sdružení a vznášet námitky a připomínky pro jejich rozhodnutí,
  3. navrhovat a volit své zástupce do orgánů Sdružení,
  4. být informován o činnosti a hospodaření orgánů Sdružení,
  5. účastnit se Valné hromady prostřednictvím pověřené osoby (zástupce), která se musí prokázat písemným pověřením příslušného člena Sdružení práva účastnit se Valné hromady,
  6. podílet se na jmenování členů do orgánů Sdružení,
  7. nahlížet do dokladů Sdružení a kontrolovat tam obsažené údaje nebo k tomu zmocnit třetí osobu,
  8. využít všech poskytovaných informací i individuální pomoci v oblasti konzultační a poradenské a dalších služeb včetně případné účasti na veletrzích cestovního ruchu za předpokladu, že tím nedojde k poškození zájmů jiných členů Sdružení,
  9. účastnit se a podílet se na všech akcích pořádaných Sdružením zdarma nebo v předem určených případech vyžadujících zvláštní úsilí Sdružení za úhradu. Tyto případy určuje Správní rada včetně výše úhrady.
  10. využívat pro potřeby Sdružení služeb a zařízení Sekretariátu.
 2. Člen je povinen:
  1. hájit zájmy Sdružení, naplňovat cíle Sdružení, plnit přijaté úkoly a dodržovat Stanovy Sdružení (dále jen "Stanovy"),
  2. účastnit se prostřednictvím svého zástupce zasedání Valné hromady a dalších zasedání a jednání orgánů Sdružení, jejichž je členem,
  3. stvrzovat podpisem svého zástupce svoji účast na prezenční listině při zasedání orgánu Sdružení či jiných akcích pořádaných Sdružením,
  4. platit členské příspěvky ve stanovené výši a termínech, dle rozhodnutí Valné hromady,
  5. neodkladně hlásit změnu názvu, sídla, statutárního zástupce, řádně zvolených zástupců člena v orgánech Sdružení včetně údajů o telefonickém, faxovém a elektronickém spojení,
  6. vypořádat své závazky vůči Sdružení v případě ukončení členství.

§ 6

Přidružené členství ve Sdružení, jeho vznik a ukončení

 1. Přidruženými členy Sdružení se mohou stát:
  1. fyzické osoby, působící v oblasti cestovního ruchu,
  2. právnické osoby, nepůsobící v oblasti cestovního ruchu,
  3. právnické osoby, které sice působí v oblasti cestovního ruchu, avšak uhradí roční členský příspěvek pouze ve výši stanovené Valnou hromadou pro přidružené členy Sdružení.
 2. O přidruženém členství na základě písemné přihlášky rozhoduje Správní rada, která dává vznik přidruženého členství Valné hromadě na vědomí.
 3. Přidružený člen má právo účasti na Valné hromadě s právem poradního hlasu.
 4. Přidružený člen má povinnost hradit roční členské příspěvky stanovené Valnou hromadou.
 5. Přidružený člen má práva a povinnosti člena Sdružení uvedená v § 5 s výjimkou odst. 1, písm. c) a f).
 6. Přidružené členství zaniká stejně jako řádné členství dle § 4, odst. 3. Oznámení o vystoupení ze Sdružení podává přidružený člen Správní radě.
  O vyloučení přidruženého člena rozhoduje Správní rada.

§ 7

Orgány Sdružení

 1. Orgány Sdružení jsou:
  1. Valná hromada
  2. Správní rada
  3. Dozorčí rada
  4. Ředitel Sekretariátu (dále jen "ředitel")
 2. Orgány Sdružení se řídí Stanovami Sdružení a platnými právními předpisy České republiky.

§ 8

Valná hromada

 1. Valná hromada je nejvyšším orgánem Sdružení a tvoří ji oprávnění zástupci členů Sdružení (dále také "delegáti"). Každého člena zastupuje jeden zástupce. Valnou hromadu řídí Předseda Správní rady. Právo účasti na Valné hromadě bez hlasovacího práva mají přidružení členové, členové Dozorčí rady, členové Správní rady (pokud nejsou zároveň delegáty), předsedové Sekcí a osoby přizvané Správní radou. Valné hromady se rovněž může účastnit osoba, s jejíž účastí na jednání vysloví Valná hromada souhlas většinou hlasů
 2. Valná hromada se koná nejméně jednou ročně na základě písemné pozvánky
  s uvedením jména a sídla Sdružení, místa, data a hodiny konání a označením Valné hromady; pozvánka musí být doručenačlenům Sdružení nejpozději 14 dnů před konáním Valné hromady. Valnou hromadu svolává Správní rada z vlastního podnětu, popřípadě požádá-li o to alespoň více než dvacet procent členů Sdružení.
 3. Delegátem Valné hromady s hlasovacím právem může být pouze určený zástupce člena Sdružení.
 4. V případě vážných důvodů, které brání určenému zástupci člena Sdružení účastnit se Valné hromady, může člen svým zastupováním pověřit jiného svého zástupce, oprávnění k zastupování člena je prokázáno písemným pověřením vydaným členem Sdružení. Pověření v písemné formě musí obsahovat podpis osoby oprávněné jednat jménem člena (§ 5 odst. 1 písm. e) Stanov), který pověření vydává. Zástupce člena Sdružení má při hlasování vždy právo jednoho hlasu.
 5. Valná hromada je usnášeníschopná, je-li při prezenci zaregistrována nadpoloviční většina všech členů Sdružení. Členem Sdružení se pro účely registrace na Valné hromadě rozumí každý jednotlivý zástupce člena (§ 5, odst. 1, písm. e) Stanov). Každý člen má na Valné hromadě pouze jednoho zástupce s hlasovacím právem.
 6. V působnosti Valné hromady je:
  1. stanovení hlavních směrů, předmětu činnosti a základních programových dokumentů Sdružení,
  2. schvalování Stanov Sdružení a jejich změn a Jednacího řádu Valné hromady,
  3. rozhodnutí o přijetí zásadních stanovisek k problémům předmětu činnosti Sdružení,
  4. volba a odvolání členů Správní rady,
  5. volba a odvolání členů Dozorčí rady,
  6. schvalování rozpočtu a pravidel pro hospodaření s rozpočtovými prostředky na příslušný kalendářní rok,
  7. schvalování roční účetní závěrky,
  8. schvalování výroční zprávy o činnosti Sdružení,
  9. schvalování koncepce Sdružení, ročního plánu činnosti Sdružení a akčního plánu činnosti Sdružení,
  10. rozhodování o zřízení, založení a zrušení právnických osob a o účasti Sdružení v jiných subjektech,
  11. ukládání úkolů Správní radě a Dozorčí radě,
  12. projednání zprávy Dozorčí rady za období mezi Valnými hromadami,
  13. rozhodování o stanovení ročního členského příspěvku pro členy i přidružené členy Sdružení a termínu jejich splatnosti,
  14. rozhodování o splynutí, sloučení a rozdělení nebo jiných změnách právního statutu Sdružení,
  15. rozhodování o dalších otázkách, které Stanovy Sdružení a příslušné právní předpisy svěřují do působnosti Valné hromady,
  16. rozhodnutí o zrušení Sdružení.

§ 9

Správní rada

 1. Správní rada je statutárním orgánem Sdružení a nejvyšším výkonným orgánem
  v období mezi Valnými hromadami a zajišťuje plnění usnesení Valné hromady. Rozhoduje o všech záležitostech Sdružení, které nejsou vyhrazeny Valné hromadě.
 2. Správní rada řídí a kontroluje činnost Sdružení v období mezi Valnými hromadami. Správní rada zasedá minimálně pětkrát ročně a jedná a usnáší se podle Jednacího řádu Správní rady. Ze své činnosti je Správní rada odpovědná Valné hromadě.
 3. Správní rada je volena Valnou hromadou na období čtyř let. Členy Správní rady volí, odvolává a kooptuje Valná hromada.
 4. Správní rada je složena z devíti členů Sdružení zvolených Valnou hromadou, kteří si ze svého středu volí předsedu a místopředsedu. Člen Správní rady může
  z členství ve Správní radě odstoupit. Své odstoupení je povinen sdělit Správní radě písemně.
 5. Předsedovi a členům Správní rady jsou hrazeny výdaje a náklady související
  s výkonem jejich funkce. Správní rada může rozhodnout a schválit odměny za výkon funkce člena Správní rady i Dozorčí rady z prostředků schváleného rozpočtu Sdružení.
 6. Členství ve Správní radě zaniká:
  1. odvoláním,
  2. odstoupením z funkce,
  3. zánikem funkce uplynutím funkčního období nebo odvoláním pověření zástupce člena Sdružení,
  4. zánikem Sdružení.
 7. Funkční období Správní rady s výjimkou Předsedy končí zvolením nové Správní rady Valnou hromadou. Předseda zůstává ve funkci do zvolení nového Předsedy dle § 11. odst. 2.
 8. V působnosti Správní rady je:
  1. volit, případně odvolávat, ze svého středu předsedu, místopředsedu a výsledek neprodleně oznámit Valné hromadě,
  2. schvalovat Jednací řád Správní rady a jeho změny,
  3. informovat Valnou hromadu o činnosti Správní rady formou zprávy o činnosti,
  4. v případě odstoupení nebo úmrtí člena Správní rady kooptovat nového člena Správní rady; kooptace musí být předložena dodatečně ke schválení nejbližší Valné hromadě, nejpozději však do 3 měsíců od kooptace Správní radou. Pokud Valná hromada neschválí ve stanoveném termínu nového člena Správní rady, funkce zaniká.
  5. činit rozpočtová opatření v rámci schváleného rozpočtu na kalendářní rok do výše 500.000,- Kč,
  6. rozhodovat o počtu pracovních míst v Sekretariátu včetně náplně práce a výše platu včetně podmínek hmotné zainteresovanosti,
  7. svolávat Valnou hromadu a připravovat její program,
  8. zajistit plnění usnesení Valné hromady,
  9. posuzovat a řešit návrhy a doporučení Sekcí,
  10. rozhodovat o přijetí nových členů Sdružení,
  11. rozhodovat o vyloučení člena pro neplnění povinností člena Sdružení,
  12. zřizovat a rušit Sekce, jmenovat předsedu Sekce a další členy Sekce na návrh předsedy Sekce,
  13. jmenovat a odvolávat zástupce Sdružení v mezinárodních organizacích,
  14. jmenovat a odvolávat ředitele Sekretariátu na návrh Předsedy Správní rady,
  15. stanovit plat řediteli Sekretariátu,
  16. prostřednictvím Předsedy Správní rady ukládat úkoly Sekretariátu,
  17. schvalovat Organizační řád Sekretariátu včetně jeho organizační struktury,
  18. rozhodovat o majetkoprávních úkonech s nemovitým majetkem Sdružení,
  19. rozhodovat o majetkoprávních úkonech s movitým majetkem Sdružení,
  20. rozhodovat o přijetí daru,
  21. rozhodovat o majetkoprávních úkonech v ostatních majetkových záležitostech, které nejsou upraveny těmito Stanovami,
  22. rozhodovat o doplňkové činnosti,
  23. rozhodovat o dalších otázkách, které nejsou svěřeny jinému orgánu Sdružení.

§ 10

Rozhodování Valné hromady a Správní rady

 1. Valná hromada rozhoduje hlasováním delegátů, Správní rada rozhoduje hlasováním svých členů.
 2. Základním způsobem hlasování je:
  1.  hlasování veřejné,
  2. hlasování tajné.
 3. Rozhodnutí Valné hromady je platné, pokud jej schválí nadpoloviční většina přítomných členů.
 4. Záležitosti týkající se rozpočtu, majetku, činnosti Sdružení a zrušení Sdružení musí schválit nadpoloviční většina všech členů Valné hromady nebo Správní rady.
 5. O změně nebo doplnění Stanov rozhoduje Valná hromada. Změna nebo doplnění Stanov musí být schváleno nadpoloviční většinou hlasů všech členů Valné hromady.
 6. Podmínky a způsob hlasování Valné hromady a Správní rady jsou upraveny v jednotlivých jednacích řádech.

§ 11

Předseda Správní rady

 1. Předseda Správní rady (dále jen "Předseda") je ze své činnosti odpovědný Správní radě.
 2. Funkční období Předsedy končí zvolením nového Předsedy, nejdéle však 90 dnů po skončení funkčního období Správní rady, jejímž byl členem. Výkon funkce zaniká jeho odstoupením nebo jeho odvoláním z funkce Předsedy. Odstoupení nabývá účinnosti doručením písemného prohlášení Sekretariátu.
 3. V působnosti Předsedy je:
  1. zastupovat Sdružení navenek; zásadní stanoviska Sdružení podléhají souhlasu příslušného orgánu Sdružení dle jejich působnosti vymezené Stanovami,
  2. svolávat a řídit zasedání Správní rady,
  3. podepisovat usnesení Správní rady,
  4. činit majetkoprávní úkony v souladu s § 9, odst. 8, pís. e), r), s), t) a u) Stanov
  5. stanovit pravidla pro zastupování Předsedy,
  6. plnit funkci statutárního orgánu zaměstnavatele ve vztahu k řediteli Sekretariátu,
  7. činit rozpočtová opatření v rámci schváleného rozpočtu na kalendářní rok do výše 10.000,- Kč.
 4. Předseda (případně místopředseda za podmínek § 12 odst. 2 Stanov) je oprávněn v jednotlivých případech zmocnit k jednání za Sdružení též jinou osobu, která je členem Správní rady, a to vždy pouze v takovém rozsahu, v jakém je k jednání sám oprávněn.

§ 12

Místopředseda Správní rady

 1. Základní působností místopředsedy Správní rady (dále jen "Místopředseda") je koordinace činnosti jednotlivých orgánů Sdružení ve spolupráci s Předsedou
  v rámci působnosti Předsedy dle § 11, odst. 3 Stanov. Místopředseda je ze své činnosti odpovědný Správní radě.
 2. Místopředseda zastupuje Předsedu v plném rozsahu jeho pravomocí, není-li Předseda dlouhodobě přítomen nebo schopen vykonávat svou funkci
 3. Místopředseda zodpovídá Správní radě za činnost Sekcí Správní rady. Nesejde-li se příslušná Sekce Správní rady v období delším než 4 měsíce či neodpovídá-li její náplň činnosti usnesením a prohlášením orgánů Sdružení, Místopředseda podá zprávu o nečinnosti či neodpovídající náplni činnosti Správní radě prostřednictvím Sekretariátu Sdružení. Pokud Místopředseda tuto povinnost nesplní, Předseda písemně vyzve Místopředsedu k plnění této povinnosti prostřednictvím Sekretariátu Sdružení.

§ 13

Sekce Správní rady

 1. Správní rada může ustavovat pro řešení určitého okruhu problémů své poradní orgány - Sekce, které jsou složeny ze zástupců členů Sdružení, případně z odborných spolupracovníků.
 2. O vzniku a zániku Sekce rozhoduje Správní rada.
 3. V čele Sekce je předseda jmenovaný Správní radou. Předseda Sekce je odpovědný za činnost Sekce Správní radě. Předsedou sekce může být jen zástupce člena Sdružení dle § 4 a 5 Stanov.
 4. Členy Sekce jmenuje Správní rada na návrh předsedy Sekce.

§ 14

Dozorčí rada

 1. Dozorčí rada je nezávislým kontrolním orgánem Sdružení, který se řídí při svém jednání Jednacím řádem Dozorčí rady, a který je ze své činnosti odpovědný Valné hromadě.
 2. Dozorčí rada dohlíží na dodržování právních předpisů a Stanov v činnosti Sdružení a kontroluje hospodaření s finančními a hmotnými prostředky Sdružení, kontroluje dodržování rozpočtu a provádí kontrolu účtů; příslušné orgány Sdružení jsou povinny předložit Dozorčí radě požadované podklady. Dozorčí rada je oprávněna nahlížet do všech záznamů, dokladů a ostatních materiálů Sdružení a požadovat k nim příslušná vysvětlení. Dozorčí rada může svolat zasedání Valné hromady v případě zjištění závažných nedostatků.
 3. Valná hromada volí tři členy Dozorčí rady na období čtyř let. V případě ukončení činnosti zvoleného člena Dozorčí rady je na jeho místo zvolen nový člen. Funkční období Dozorčí rady končí zvolením jejích nových členů Valnou hromadou.
 4. Žádný člen Dozorčí rady nesmí být členem Správní rady a Sekcí.
 5. Členové Dozorčí rady si volí ze svého středu předsedu a místopředsedu Dozorčí rady.
 6. Dozorčí rada schvaluje Jednací řád Dozorčí rady a jeho změny.
 7. Dozorčí rada je povinna podávat Valné hromadě písemnou zprávu o své činnosti minimálně jednou za rok a to k 31. 12. Zpráva musí být Valné hromadě předložena na nejbližším jednání.
 8. Dozorčí rada je oprávněna účastnit se prostřednictvím svého zástupce s hlasem poradním zasedání Správní rady, předkládat Správní radě závěry vyplývající
  z kontrolní činnosti Dozorčí rady a navrhovat v případě potřeby způsob řešení zjištěných nedostatků.
 9. Dozorčí rada řeší stížnosti členů Sdružení vůči rozhodnutím orgánů Sdružení. Pokud uzná stížnost jako oprávněnou, požádá příslušný orgán o nápravu.
 10. Předsedovi a členům Dozorčí rady jsou hrazeny výdaje a náklady související s výkonem jejich funkce.

§ 15

Ředitel Sekretariátu Sdružení

 1. Ředitel stojí v čele Sekretariátu Sdružení (dále jen "Sekretariát"). Je odpovědný Správní radě za chod Sekretariátu, který je výkonnou jednotkou Správní rady.
 2. Činnost ředitele koordinuje Správní rada.
 3. Pravomoci ředitele vymezuje Správní rada
 4. Ředitel prostřednictvím Sekretariátu zajišťuje výkon rozhodnutí orgánů Sdružení. Ředitel zajišťuje technicko-administrativní agendu a úkoly spojené s činností Sdružení. Vede databázi členů a dalších kontaktů, koordinuje styk s veřejností, zprostředkovává informace a zodpovídá za prezentaci Sdružení včetně internetu. Úzce spolupracuje s euroregiony a územními samosprávami.
 5. Ředitel informuje čtvrtletně členy Sdružení o činnosti orgánů Sdružení formou písemné zprávy o činnosti.
 6. Vztahy a působnost ředitele jsou vymezeny Organizačním řádem Sekretariátu.
 7. Ředitel plní funkci statutárního orgánu zaměstnavatele ve věcech pracovně-právních ve vztahu k zaměstnancům Sdružení zařazených do Sekretariátu a organizačních složek Sekretariátu.
 8. Ředitel provádí právní úkony spojené s činností Sekretariátu a jedná jménem Sdružení v těchto věcech.

§ 16

Zrušení Sdružení

 1. Sdružení se ruší rozhodnutím Valné hromady za podmínky, že dvě třetiny přítomných delegátů vysloví souhlas se zrušením Sdružení, není-li dále stanoveno jinak.
 2. Sdružení zaniká:
  1. zrušením bez likvidace, rozhodne-li Valná hromada při zrušení současně o právním nástupci Sdružení,
  2. zrušením s likvidací, nerozhodne-li Valná hromada při zrušení Sdružení o právním nástupci Sdružení; Valná hromada jmenuje v takovém případě likvidátora a přijme zásady pro likvidaci v souladu s odst. 3 až 8 a příslušnými právními předpisy; nejmenuje-li likvidátora Valná hromada, určí ho soud,
  3. nastanou-li důvody zrušení ze zákona,
  4. nesejde-li se řádná usnášeníschopná Valná hromada ani po trojím opakovaném řádném svolání; odstup mezi jednotlivými svoláními musí být v takovém případě nejvýše šest měsíců a nejméně dva měsíce před dnem konání; v takovém případě může o zrušení Sdružení rozhodnout Správní rada.
 3. Orgán, který rozhodl o zrušení Sdružení, jmenuje a odvolává likvidátora a stanoví mu odměnu.
 4. Likvidátor činí jménem Sdružení jen úkony směřující k likvidaci Sdružení. Při výkonu této působnosti plní závazky Sdružení, uplatňuje pohledávky a přijímá plnění, zastupuje Sdružení před soudy a jinými orgány, uzavírá smíry a dohody o změně a zániku práv a závazků. Nové smlouvy může uzavírat jen v souvislosti s ukončením nevyřízených věcí.
 5. Likvidátor oznámí vstup do likvidace všem známým věřitelům. Zároveň je povinen zveřejnit, že Sdružení vstoupilo do likvidace s výzvou, aby věřitelé a jiné osoby a orgány, které jsou tím dotčeny, přihlásily své pohledávky, popř. jiná práva ve lhůtě, která nesmí být kratší než 3 měsíce.
 6. Likvidátor sestaví ke dni vstupu Sdružení do likvidace likvidační účetní rozvahu a je povinen zaslat přehled o jmění Sdružení každému členovi Sdružení. Ke dni skončení likvidace sestaví likvidátor účetní závěrku a předloží ji členům Sdružení ke schválení spolu s konečnou zprávou o průběhu likvidace a návrhem na rozdělení majetkového zůstatku, jenž vyplyne z likvidace (likvidační zůstatek), mezi členy Sdružení.
 7. Členům nelze poskytnout plnění z nároku na podíl na likvidačním zůstatku dříve, než jsou uspokojeny nároky všech známých věřitelů Sdružení.
 8. O rozdělení likvidačního zůstatku, který zůstane po uspokojení všech známých věřitelů, rozhodne Valná hromada.
 9. Do 30 dnů po skončení likvidace podá likvidátor návrh na výmaz Sdružení z registru sdružení.

§ 17

Doba trvání Sdružení

 1. Sdružení je založeno na dobu neurčitou.

§ 18

Závěrečná ustanovení

 1. Právní vztahy vyplývající ze Stanov, vzájemné vztahy mezi členy Sdružení související s jejich účastí ve Sdružení, jakož i ostatní právní vztahy uvnitř Sdružení se řídí ve věcech, které neupravují Stanovy, obecně závaznými právními předpisy, zejména ustanoveními občanského zákoníku v platném znění.
 2. Dodatky ke Stanovám musí mít písemnou formu a po jejich schválení Valnou hromadou se stávají nedílnou součástí Stanov. Dodatky se číslují vzestupně.
 3. Dnem účinnosti těchto Stanov se zrušují Stanovy ze dne 23. 6. 2021.
 4. Tyto stanovy nabývají účinnosti dnem 15. 6. 2022.
Ke stažení